REMOMEDI
PALVELUIDEN
PALVELUEHDOT

Maa: Suomi

Versio: 3.0

Julkaistu 13.1.2021

 

Hej, tack för ditt besök. Vi ska publicera vår uppdaterade servicevillkor på svenska så snart som möjligt. Vi hoppas att se dig snart igen.

Hi, thank you for visiting. We will publish our updated Terms of Service in English as soon as possible. Hope to see you soon again.

 

1. Johdanto

Näitä Palveluehtoja sovelletaan Remomedi-palvelualustan käyttämiseen sekä kaikkiin  tuotteisiin, jotka ovat saatavilla Remomedi-palvelun kautta. Palveluiden  tarjoajana on Remomedi Oy; Asiakas ostaa  käyttöoikeuden Remomedi Oy:ltä, johon tästä eteenpäin viitataan nimellä «Remomedi». Palveluehdot  ovat voimassa Remomedin ja Asiakkaan välillä ja yksilöivät Remomedin velvollisuudet Asiakasta kohtaan  ja Asiakkaan velvollisuudet asiakkaana ja Remomedi-palvelun loppukäyttäjänä.  Palveluehdoissa käytetään useita isolla alkukirjaimella kirjoitettuja termejä, jotka määritellään kohdassa 14.

Palveluehdot koskevat kaikkia Remomedi-palvelun käyttöliittymästä ja  integraatiosta riippumatta. Ne sisältävät yksittäiset palvelut, jotka on integroitu Remomedin muiden  ohjelmistotuotteiden kanssa. Palveluehtojen osat, jotka erityisesti käsittelevät käyttöliittymää tai  integraatiota eivät välttämättä ole voimassa siitä riippuen, kuinka palvelut on integroitu.

Jos et hyväksy Palveluehtoja tai jos sinulla ei ole tarvittavaa valtuutusta yritykseltäsi tehdä tilauksia ja/tai  käyttää Remomedi-palvelua, älä käytä Remomedi-palvelua, lähetä tilauslomaketta tai hyväksy Palveluehtoja, kun ne esitetään.

Hyväksytyt Palveluehdot muodostavat sitovan sopimuksen yhteisösi/yrityksesi ja Remomedin välillä, ja  ne ovat voimassa, kun Palveluehdot on hyväksytty yrityksesi Ensisijaisen Yhteyshenkilön toimesta (ks.  kohta 2.4) tai kun yrityksesi ottaa palvelun käyttöön.

1.1. ILMOITUKSET

Yleiset ilmoitukset ja tiedot Remomedi-palvelua koskien toimitetaan  Remomedi-palvelun sisällä, sisäänkirjautumissivulla tai asianomaisella www.remomedi.com -sivustolla, ja nämä katsotaan saadun tiedoksi, kun tällainen ilmoitus on annettu.  Yleisiä ilmoituksia ovat esimerkiksi tiedot uusista toiminnallisuuksista ja suunnitellusta ylläpidosta.  Remomedi saattaa lähettää yleistä tietoa myös sähköpostitse.

Ilmoitukset, jotka koskevat muutoksia Palveluehdoissa tai hinnoissa, liittyvät ostotositteisiin tai muihin  tietoihin liittyen Asiakkaan Tileihin lähetetään Asiakkaan Ensisijaiselle Yhteyshenkilölle sähköpostitse, ja  katsotaan annetun tiedoksi, kun Remomedi on viestin lähettänyt.

Ilmoitukset tulevat voimaan välittömästä, ellei ilmoituksessa ole toisin mainittu.

2. Tilaussopimus

2.1. Kaikki Palvelut Remomedi-palvelussa tarjotaan Software as a Service (SaaS)  -palveluna, jossa Asiakas ei osta fyysistä ohjelmistokopiota tai vastaavaa, vaan tilauksen Palveluihin sellaisena kuin ne on saatettu tarjolle verkossa. Asiakkaan tehtyä tilauksen Asiakas saa pääsyn ja oikeuden käyttää Palveluita Palveluehtojen mukaisesti. Kaikki Remomedi-palvelut ovat Palveluehtojen alaisuudessa, mukaan lukien Palvelut, Moduulit ja toiminnallisuudet, jotka on lisätty tai ostettu myöhempänä ajankohtana.

2.2. Asiakas saa rajoitetun, irtisanottavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin käyttää  Palveluita Palveluehtojen mukaisesti ainoastaan Asiakkaan omiin sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin  tilausmaksun maksamista ja/tai toistuvaa maksua vastaan (Tilausmaksut). Tilausmaksun suorittaminen ja  Palveluehtojen noudattaminen ovat Palveluiden käyttämisen ehtona. Selvennyksenä, ja edeltävää  rajoittamatta, ”sisäiset liiketoimintatarkoitukset” tarkoittavat Asiakkaan omia prosesseja, kuten  asiakaskommunikaatiota, ja eivät missään olosuhteissa ole tulkittavissa siten, että millään kolmannella  osapuolella olisi oikeus käyttää Palveluita tai siten, että Asiakkaan olisi sallittua käyttää Palveluita  palvelukeskuksessa tai vastaavassa järjestelyssä (ellei erityisesti lisensoitu tällaiseen tarkoitukseen) tai  tarjota palveluita kolmansille osapuolille Palveluita käyttäen tai mille tahansa yhteisölle.

2.3. Palvelut tarjotaan vakiopalveluna ”sellaisena kuin ne ovat”; lisenssit eivät ole riippuvaisia tai sidottu  tiettyyn versioon tai toiminnallisuuteen missään ajanhetkessä, vaan mahdollistavat pääsyn Palveluihin ja  Palveluiden käytön sellaisena kuin ne kulloinkin tarjotaan. Lisenssit eivät myöskään ole riippuvaisia  minkään uusien versioiden tai toiminnallisuuksien toimituksesta tai mistään julkaisuista, materiaaleista tai  kommenteista näitä koskien Remomedin tai Remomedin puolesta toimivien tahoilta.

2.4. Asiakkaan Ensisijaisen Yhteyshenkilön tulee vahvistaa Palveluiden ensiaktivointi, jotta Asiakas  voidaan hyväksyä Remomedi-palvelun Asiakkaaksi ja Palveluita voidaan tarjota Asiakkaalle. Ensisijainen Yhteyshenkilö sitoo Asiakkaan Palveluehtoihin vahvistamalla tilauksen ja/tai ottamalla palvelun käyttöön.

Vahvistamalla Remomedi-palvelun ensitilauksen Ensisijainen Yhteyshenkilö vakuuttaa, että hän on Asiakkaan omistaja tai työntekijä tai että hänellä on vastaavanlainen rooli ja  valtuutus tehdä sopimus hyväksymällä Palveluehdot Asiakkaan puolesta. Tämä muodostaa sitovan sopimuksen Asiakkaan ja Remomedin välillä, ja sopimus on voimassa hyväksymispäivästä siihen saakka,  kunnes sopimus on päättynyt tässä mainituin ehdoin.

Myöhempänä ajankohtana tehtävät, tiettyjä täydentäviä Palveluita koskevat tilaukset saattavat edellyttää vastaavalla tavalla Ensisijaisen Yhteyshenkilön vahvistusta, ennen kuin Palvelut voivat tulla Asiakkaan käyttöön.

2.5. Remomedi varaa oikeuden tehdä parannuksia, lisätä, muuttaa tai poistaa toiminnallisuuksia tai korjata mitä tahansa virheitä tai laiminlyöntejä Palveluiden missä tahansa osassa oman harkintansa  mukaisesti ja ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen. Sellaisessa epätodennäköisessä tapauksessa, että tällainen muutos pysäyttää tai poistaa toiminnallisuuden, joka muodostaa Palvelun  olennaisen osan pysyvästi yli 2 kuukauden ajaksi, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa vaikutuksenalaisten Palveluiden tai Moduulien tilaus ja saada suhteutettu hyvitys tilauksen jäljellejäävien osien Tilausmaksuista, jotka on maksettu vaikutuksenalaisista Palveluista tai Moduuleista.

2.6. Remomedi pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluehtojen yleisiin ehtoihin vähintään 30 päivän  etukäteisellä ilmoituksella kohdan 1 mukaisesti siten, että kunkin muutoksen välissä on vähintään 90 päivää. Palvelukohtaisia ehtoja voidaan muuttaa useamminkin tällaisella 30 päivän etukäteisilmoituksella.

Muutoksen hyväksyminen on Palveluiden käyttämisen jatkamisen edellytyksenä, ja hyväksymisen tekee  Asiakkaan Ensisijainen Yhteyshenkilö.

Mikäli Asiakas ei hyväksy Palveluehtoja, muodostaa tämä tilauksen irtisanomisen. Tällaisessa tapauksessa Asiakas on oikeutettu suhteutettuun Tilausmaksujen palautukseen ilmoitettujen muutosten voimaanastumisen jälkeiseltä tilausajalta.

2.7. Palveluiden jotkin osat saattavat olla lisäehdoille tai rajoituksille alisteisia (kuten rajoitukset  tallennustilan tai vapaan koekäyttölisenssin osalta) tai edellyttää verkkosivustoille rekisteröitymistä (esimerkiksi API:n tai maksupalvelun käyttäminen).

2.8. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää mitään lisenssiä Palveluihin millekään muulle yhteisölle, kokonaan tai osittain, missään tilanteessa (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, fuusiot, jakautumiset, konkurssi, omistuksen tai määräysvallan muutos tai siirrot tytäryhtiöille) ilman Remomedin etukäteistä kirjallista  suostumusta.

2.9. Asiakas hyväksyy, että Remomedi voi viitata markkinointitarkoituksessa Asiakkaaseen Palveluiden  käyttäjänä, ellei Asiakas kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) ole tätä rajoittanut.

3. Käyttöoikeus

3.1. Asiakkaan tehtyä Palvelutilauksen ja hyväksyttyä Palveluehdot hänet kirjataan Remomedi-palvelun Asiakkaaksi Remomedin toimesta ja Asiakas saa oikeuden käyttää Palveluita  näiden ehtojen mukaisesti. Asiakas pystyy lisäämään Käyttäjiä ja määrittämään käyttäjäoikeuksia Käyttäjille.

3.2. Asiakas vastaa siitä, että jokainen Käyttäjä sitoutuu Palveluehtojen soveltuviin sopimuskohtiin ja että mikä tahansa Palveluiden käyttö muodostaa Käyttäjään sovellettavien Palveluehtojen hyväksynnän. Asiakas hyväksyy, että Asiakas on täydessä vastuussa kaikista Käyttäjän toimista ja siitä, että Käyttäjä noudattaa palveluehtoja. Remomedi ei ole vastuussa mistään seurauksista tai vahingosta, jotka saattavat aiheutua oikeudettomasta pääsystä Asiakkaan Käyttäjätileihin.

3.3. Vain Käyttäjät, joilla on maksettu voimassa oleva lisenssi, voivat käyttää Palveluita. Käyttäjälisenssit annetaan yhdelle nimetylle käyttäjälle, joka tunnistetaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteen perusteella. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, jolla on tarvittavat oikeudet ja valtuutukset käyttää Palveluita Asiakkaan puolesta. Asiakas hyväksyy, että Käyttäjät ovat valtuutettuja antamaan Remomedin tukihenkilöstölle pääsyn Asiakkaan Tileihin Palveluissa, mikäli tämä on tarpeen tukitapauksissa tai Käyttäjä on muuten näin pyytänyt.

3.4. Käyttäjätilit, mukaan lukien Ylläpitäjät ja täydentävät Ensisijaiset Yhteyshenkilöt, luodaan ja  hallinnoidaan Asiakkaan toimesta. Käyttäjätilejä ei saa jakaa tai käyttää useamman Käyttäjän toimesta, mutta Asiakas voi osoittaa nämä vapaasti uudelleen. Jokainen Käyttäjä on vastuussa sisäänkirjautumisen luottamuksellisuudesta ja virheettömyydestä ja muista tilitiedoista. Asiakkaan ja/tai Käyttäjien tulee ilmoittaa Remomedille välittömästi mistä tahansa oikeudettomasta sisäänkirjautumistietojen käyttämisestä.

3.5. Käyttäjät eivät saa siirtää viruksia, matoja tai minkäänlaista haitallista koodia Palveluihin tai  Palveluita käyttämällä. Palveluita ei saa käyttää mihinkään laittomaan tai oikeudettomaan tarkoitukseen.  Käyttäjät eivät saa rikkoa mitään lakeja relevantilla lainkäyttöalueella, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen tekijänoikeuslainsäädäntöön, tai siirtää mitään loukkaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, solvaavaa tai muuten paheksuttavaa dataa Palveluihin. Käyttäjät ovat velvollisia raportoimaan tällaisesta Datasta välittömästi Remomedille sähköpostitse.

3.6. Ensisijainen Yhteyshenkilö: Ensisijainen Yhteyshenkilö on Käyttäjä, jolla on Asiakkaan, mukaan lukien mitkä tahansa lisäyhtiöt, täydet hallinnolliset ja hankintoihin liittyvät oikeudet, ja joka toimii Ensisijaisena Yhteyshenkilönä Remomedin suuntaan. Ensisijainen Yhteyshenkilö voi nimittää täydentäviä Ensisijaisia Yhteyshenkilökäyttäjiä ja Asiakkaan pääkäyttäjäkäyttäjiä.

Asiakas vahvistaa, että Ensisijaiseksi Yhteyshenkilöksi nimetyillä Käyttäjillä on vaadittavat oikeudet tehdä hankintoja ja hallinnoida Asiakkaan lisenssejä. Ensisijaiselle Yhteyshenkilölle ilmoitetaan sähköpostitse vähintään 30 päivää etukäteen Palveluehtojen muutoksista, ja häntä pyydetään hyväksymään tällaiset muutokset asiakkaan puolesta, kuten kohdassa 2.6 on kuvattu. Ensisijainen Yhteyshenkilö saa sähköpostitse tiedon joka kerta, kun uusi ostos on tehty, mukaan lukien yksittäisiin Moduuleihin liittyvät hankinnat.

Tietyt Palvelut eivät välttämättä ole Asiakkaan käytettävissä, ennen kuin Ensisijainen Yhteyshenkilö on vahvistanut hankinnan kohdan 2.4 mukaisesti. Jos Asiakas luo useamman kuin yhden Ensisijaisen Yhteyshenkilön, Remomedi osoittaa yhteydenpitonsa oletusarvoisesti ensimmäisenä luodulle Ensisijaiselle Yhteyshenkilölle tai asiakkaan pyynnöstä muulle valitulle Ensisijaiselle Yhteyshenkilölle.

3.7. Asiakkaan pääkäyttäjä: Asiakkaan pääkäyttäjä on Käyttäjä, jolla on Asiakkaan, mukaan lukien mitkä tahansa lisäyhtiöt, täydet hallinnolliset oikeudet. Asiakkaan pääkäyttäjän luo Ensisijainen Yhteyshenkilö.  Asiakkaalla voi olla enemmän kuin yksi Asiakkaan pääkäyttäjä.

4. Tietosuoja ja tietoturva

Katso Remomedin ”TIETOSUOJA JA TIETOTURVA” ehdot www.remomedi.com -sivuilta.

5. Hinnoittelu ja laskutus

5.1. Palveluiden Tilausmaksut ja laskutusjaksot perustuvat hinnastoon tai tarjoukseen. Laskutusjakso muodostuu yhdestä tai useammasta kalenterikuukaudesta. Ellei toisin mainita, kaikki Tilausmaksut perustuvat automaattisesti uusiutuviin kuukausitilauksiin. Remomedi laskuttaa Palveluista aina suoraan Asiakasta, mukaan lukien Palvelut, jotka on ostettu Partnerin välityksellä.

5.2. Lisähankinnat

Täydentävät Palvelut tai Moduulit ovat Asiakkaan käytössä välittömästi ja laskutetaan seuraavasta kuukaudesta alkaen.
Tiettyjen Palveluiden käyttöön saaminen saattaa kestää noin 30 minuuttia tai edellyttää, että Asiakkaan Ensisijainen Yhteyshenkilö ensin vahvistaa tilauksen ja sitoutuu Palveluiden lisäehtoihin, mikäli tällaiset soveltuvat.

5.3. Palveluiden ja moduulien irtisanominen

Yksittäiset Palvelut tai Moduulit ovat irtisanottavissa milloin tahansa, ja irtisanominen tulee voimaan kyseisen laskutusjakson päättyessä.

Tilausmaksut irtisanottujen Palveluiden tai Moduulien osalta poistetaan irtisanomista seuraavalta laskulta, edellyttäen että irtisanominen tehtiin vähintään 30 päivää ennen seuraavaa laskutusjaksoa.  Irtisanomiset, jotka on tehty vähemmän kuin 30 päivää ennen seuraavaa laskutusjaksoa, laskutetaan seuraavassa laskutusjaksossa ja poistetaan sitä seuraavalta laskutusjaksolta. Mikäli tuotteesta tai palvelusta on tehty osamaksu- tai leasingsopimus, sopimuskauden maksamattomat maksut laskutetaan yhdellä laskulla välittömästi irtisanomisen astuttua voimaan.

Huomioikaa, että Käyttäjätilit voidaan irtisanomisen sijaan siirtää toiselle henkilölle.  .

5.4. Remomedi varaa oikeuden muuttaa Tilausmaksuja 3 kuukauden ilmoitusajalla kohdan 1 mukaisesti enintään kaksi kertaa vuodessa yksittäistä Palvelua koskien sekä nostaa hintoja ilman etukäteistä ilmoitusta vuosittain huomioidakseen yleiset kustannus- ja hintanousut. Vuosittaiset hintamuutokset tulevat voimaan tammikuun 1. päivänä.

5.5. Julkaistut hinnat eivät sisällä mitään veroja, maksuja tai tulleja. Tietyt verot, esimerkiksi arvonlisävero (ALV), saatetaan lisätä Palveluita laskuttaessa. Lisätyt verot yksilöidään laskulla.

5.6. Asiakas ei ole oikeutettu hyvityksiin toistuvista tilausmaksuista Palveluiden osittaisen käytön vuoksi tai siksi, että Asiakas ei käytä näitä lainkaan, tai hyvityksiin käyttämättömistä lisensseistä, paitsi milloin Palveluiden saatavuus on merkitsevästi rajoittunut tai vähentynyt yksin Remomedin vastuulla olevista syistä. Tällaisissa tapauksissa Remomedi, oman harkintansa mukaan, voi tarjota soveltuvaa hyvitystä Asiakkaalle Tilausmaksuista, jotka ovat kertyneet tällaisen Palveluiden rajoittumisen tai vähentymisen aikana.

6. Turvallisuus

6.1. Remomedi pyrkii aina tarjoamaan turvallisia ja luotettavia palveluita ja haluaa kaikkina aikoina ylläpitää hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä turvallisuustoimia sekä varmuuskopioratkaisuja.

7. Saatavuus ja tuki

7.1. Remomedi Palveluiden saatavuustakuu, palveluajat ja asiakastukivaihtoehdot toimitetaan asiakkaille tarjouksen ja/tai toimitusdokumentaation yhteydessä.

7.2. Palveluiden suunnittelemattoman seisokin tai saatavuuden estymisen aikana, tarkoittaen että yksikään Käyttäjä ei kykene kirjautumaan sisään tai käyttämään Palveluita normaalisti ja tämä johtuu  Remomedin vastuulla olevista syistä, Remomedi voi tarjota oman harkintansa mukaan hyvitystä  seuraavasta laskusta, edellyttäen että Asiakas raportoi ongelmasta Remomediille ja pyytää hyvitystä 14  päivän kuluessa siitä, kun Palvelut tulivat saataville saatavuuden estymisen jälkeen. Hyvityksen määrä suhteutetaan pääsääntöisesti siihen aikaan, jona Palvelut eivät olleet käytettävissä, ja kyseinen hyvitys muodostaa Asiakkaan ainoan korvauksen saatavuuden estymisestä.

7.3. Remomedi voi ajoittain, esimerkiksi merkittävien uusien julkaisujen yhteydessä, tarjota  Palveluehdoista poikkeavia palveluaikoja. Näistä ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään 7 päivää etukäteen  eivätkä ne eivät ole osana mitään käytettävyyttä koskevia laskelmia. Taattu käytettävyys ei koske  suunniteltuja huoltoajankohtia eikä pilottitestaukseen osallistuvia asiakkaita tai asiakkaita, jotka  käyttävät ilmaisia koekäyttöversioita.

7.4. Asiakkaalla tulee olla tarpeellinen laitteisto, infrastruktuuri (mukaan lukien korkeanopeuksinen  Internet-yhteys) ja web-selain Internetiin pääsemiseksi ja Palveluiden käyttämiseksi. Palvelut on testattu  kahdella viimeisimmällä merkittävällä Google Chrome-selainversiolla.

8. Irtisanominen ja keskeyttäminen

8.1. Asiakas voi irtisanoa yksittäisiä Palveluita tai Moduuleita kohdan 5.3. mukaisesti tai irtisanoa koko Remomedi-palvelutilauksen (ja näin ollen lakkaa olemasta Asiakas) kirjallisella ilmoituksella Remomedille samaa irtisanomisaikaa käyttäen kuin yksittäisten Palveluiden tai Moduulien osalta.

8.2. Muista oikeuksista luopumatta tai näitä haittaamatta, jos maksua ei ole suoritettu 30 päivän kuluessa  eräpäivästä, Remomedi voi keskeyttää Asiakkaan pääsyn Palveluihin, kunnes maksu on suoritettu. Remomedilla on oikeus irtisanoa Asiakkaan, jos maksua ei ole suoritettu 14 päivän kuluessa keskeytyksen aloittamisesta. Asiakas maksaa viivästyskorkoa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti kaikista Tilausmaksuista, joita ei ole maksettu eräpäivänä.

Jos Asiakas toimii yhteistyössä maksuerimielisyyden selvittämiseksi ja/tai perustellusti kyseenalaistaa saatavan, Remomedi voi harkintansa mukaan jättää viivästyskoron veloittamatta. Maksulaiminlyöntitapauksen jälkeen Remomedi voi asettaa Asiakkaan lisenssien uudistamisen ehdoksi lyhyemmän Laskutusjakson.

8.3. Remomedi voi irtisanoa Asiakkaan välittömästi, jos Asiakas rikkoo Palveluehtojen mukaisia  velvollisuuksiaan ja on selvää, että Asiakas tulee olennaisesti rikkomaan Palveluehtoja. Jos Asiakkaan  voidaan kohtuudella epäillä rikkoneen Palveluehtoja, Remomedi voi Asiakkaalle ennakkoon ilmoittamalla  pidättää Asiakkaan tiedostot siihen saakka, kunnes asia on selvitetty.

8.4. Remomedi varaa oikeuden kokonaan lakkauttaa minkä tahansa Palvelun tai sen saatavuuden tietyllä  markkinalla, 6 (kuuden) kuukauden etukäteisellä ilmoituksella tai force majeure -tilanteessa ilmoittamalla sitä niin paljon etukäteen kuin kohtuudella mahdollista. Asiakas on oikeutettu hyvitykseen, joka suhteutetaan kyseisten Palveluiden osalta ennakkoon maksettujen Tilausmaksujen määrään lakkautusta seuraavalta ajalta.

8.5. Remomedi ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista, mukaan  lukien datan, tuotannon, liikevaihdon ja tuottojen menetykset, tai kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka saattavat ilmetä keskeyttämisen tai irtisanomisen seurauksena.

8.6. Kun Palvelut, mukaan lukien Käyttäjät ja Moduulit irtisanotaan, kaikki Asiakkaan Data ja kopiot  poistetaan Remomedin palvelimilta 90 päivän kuluttua. Remomedi-tilauksen tultua täysin irtisanotuksi mistä tahansa syystä Remomedi tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden saada kopion Datasta tai mahdollisuuden kopioida Data Remomedin määräämässä muodossa ja ajassa ja Remomedin määräämällä tavalla. Remomedilla ei ole muita velvollisuuksia Asiakasta kohtaan Datan säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi. Jos Asiakas ei pysty vastaanottamaan kopiota Datasta, Asiakkaan tulee ottaa Remomediin yhteyttä 30 päivän kuluessa irtisanomisesta. Mikäli ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Dataa ei pystytä palauttamaan myöhemmin kuin 90 päivää irtisanomisesta. Remomedi suosittelee, että Asiakas ottaa yhteyttä Remomediin hyvissä ajoissa ennen irtisanomista, jotta Datan siirtäminen ja varmuuskopioiminen voidaan suunnitella ja toteuttaa. Asiakas on velvollinen maksamaan Datakopion tarjoamiseen liittyvistä Remomedin palveluista Remomedin yleisen palveluhinnaston  mukaisest.

8.7. Osapuolet sitoutuvat olemaan esittämättä vaateita Palveluehtoihin liittyen, kun irtisanomisesta on kulunut enemmän kuin vuosi.

9. Immateriaalioikeudet

9.1. Remomedin – tai sen lisenssinantajat – on Palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien (”IPR”)  omistaja. Käsite IPR pitää sisällään, mukaan lukien, rajoituksetta, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, toiminimet, mallioikeudet ja tuotemallit, lähdekoodit, tietokannat, liiketoimintasuunnitelmat ja  tietotaidon, olivatpa nämä rekisteröityjä tai eivät. Kaikki dokumentaatio, mukaan lukien manuaalit, käyttöohjeet ja muut kirjalliset, elektroniset tai ei-elektroniset tiedot Palveluiden käyttöönottamiseksi ja käyttämiseksi (”Dokumentaatio”) ovat osa Palveluita ja samojen rajoitusten alaisia. Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, yhtiöiden nimet tai logot, jotka on mainittu Palveluissa tai Palveluiden yhteydessä, ovat kunkin omistajan omaisuutta.

9.2. Remomedi ei vaadi Palveluihin siirretyn Asiakkaan omistaman Datan immateriaalioikeuksia tai omistusta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

9.3. Milloin Remomedi osana Palveluita tai niihin liittyen tarjoaa kolmannen osapuolen ohjelmistoja, tällaiset ohjelmistot ovat Palveluehtojen alaisuudessa, ellei erillisiä tai täydentäviä lisenssiehtoja ole tarjottu ohjelmiston yhteydessä.

9.4. Jos Asiakas loukkaa Remomedin tai kolmannen osapuolen IPR:iä tai käyttää Palveluita Palveluehtojen vastaisesti, Asiakas on velvollinen maksamaan loukkauksesta vähintään summan, joka vastaa Asiakkaan viimeisen 5 vuoden aikana maksamien Tilausmaksujen määrää, tai summan, joka vastaa Asiakkaan tämän hetkisten lisenssien 5 vuoden Tilausmaksujen määrää, siitä riippuen, kumpi näistä on suurempi. Asiakas tiedostaa, että Remomedi saattaa kärsiä korvaamatonta vahinkoa, jos sen IPR:iä heikennetään tai loukataan ja että Remomedilla tai sen lisenssinantajilla on oikeus toteuttaa kaikki kohtuulliset toimet  yksinoikeuksiensa ja kaupallisten intressiensä suojelemiseksi, mukaan lukien kaikki lainsäädännön  mahdollistamat keinot. Edellä todettu soveltuu myös, jos Asiakas on tai on yrittänyt hankkia tietoa tai dataa, johon se ei ole oikeutettu Palveluehtojen alaisuudessa.

10. Kolmansien vaatimuksilta suojaaminen

10.1. emomedi puolustaa Asiakasta vaatimuksilta tai oikeudenkäynneiltä, joissa kolmas osapuoli väittää, että Asiakkaan Palveluiden Palveluehtojen mukainen käyttö rikkoo tai loukkaa tällaisen kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Remomediille kaikista tällaisista väitteistä. Remomedi korvaa, siihen määrään kuin se on vastuussa, Asiakkaalle kaikki kustannukset, maksut, vahingonkorvaukset, kulut tai vahingot, jotka on määrätty Asiakkaalle oikeuden vahvistamassa sovinnossa tai oikeuden antamassa tuomiossa sekä lakimieskulut edellyttäen, että Asiakas toimii yhteistyössä Remomedin kanssa Remomedin kustannuksella ja antaa Remomedille täyden hallinnan oikeudellisessa prosessissa ja sovinnon tekemisessä ja sovinto vapauttaa Asiakkaan kaikesta vastuusta. Remomedi voi oman harkintansa mukaan (i) muuttaa Palveluita, jotta ne eivät enää ole loukkaavia, (ii) korvata Palvelut toiminnallisesti vastaavilla Palveluilla, (iii) hankkia lisenssin Asiakkaan Palveluiden käytön jatkamiseksi tai (iv) irtisanoa Asiakkaan Tilit Palveluihin siten, että ennakkoon maksetut irtisanomisen jälkeisiä Lisenssikausia koskevat Tilausmaksut hyvitetään. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksen vuoksi.

10.2. Edellä mainittu kolmansien vaatimuksilta suojaaminen ei sovellu, mikäli Palveluita on käytetty Palveluehtojen vastaisesti tai jos vaatimus perustuu mihin tahansa Palveluiden muutokseen, integraatioon tai räätälöintiin, jota ei ole toteutettu Remomedin toimesta.

10.3. Asiakas puolustaa Remomedia vaatimuksilta tai oikeudenkäynneiltä, joissa kolmas osapuoli väittää, että Asiakkaan Data tai Palveluiden Palveluehtojen vastainen käyttö rikkoo tai loukkaa kolmannen osapuolen patenttia, tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia tai rikkoo tai loukkaa soveltuvaa lainsäädäntöä. Remomedin tulee välittömästi ilmoittaa Asiakkaalle kaikista tällaisista väitteistä. Asiakas korvaa Remomedille kaikki kustannukset, maksut, vahingonkorvaukset, kulut tai vahingot, jotka on määrätty Remomedille oikeuden vahvistamassa sovinnossa tai oikeuden antamassa tuomiossa sekä lakimieskulut edellyttäen, että Remomedi toimii yhteistyössä Asiakkaan kanssa Asiakkaan kustannuksella ja antaa Asiakkaalle täyden hallinnan oikeudellisessa prosessissa ja sovinnon tekemisessä ja sovinto vapauttaa Remomedin kaikesta vastuusta.

11. Rajoitettu takuu

11.1. Remomedi takaa, että Palvelut toimivat olennaisesti kuten kuvattu edellyttäen, että ne on asianmukaisesti lisensoitu ja käyttöönotettu. Asiakas ja Remomedi sopivat, että Palvelut ja niiden toimitus eivät ole täysin virheistä vapaita ja että Palveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi. Asiakas tiedostaa, että Palvelut toimitaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja niiden käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

11.2. Remomedi ei takaa, että Palvelut sopivat Asiakkaan tarpeisiin, toimivat asianmukaisesti Asiakkaan valitsemilla laitteistoilla, järjestelmillä tai asetuksilla eikä sitä, että Palvelut eivät keskeydy tai ole virheistä vapaita. Lisäksi Palveluihin kirjautuminen ja Palveluiden käyttö Internetin välityksellä ei ole Remomedin takaamaa tai Remomedin ylläpitämää ja Remomedilla ei ole mahdollisuutta kontrolloida Internetiä. Remomedi ei ole vastuussa Internetin minkään osan toiminnan lakkaamisesta tai häiriöstä eikä myöskään Internetin sääntelystä. Remomedi toteuttaa kaikki asianmukaiseksi katsottavat kaupallisesti kohtuulliset toimet tällaisten tapausten estämiseksi ja hyvittämiseksi, mutta Remomedi ei takaa, että häiriöitä ei tapahdu. Remomedi ei ole vastuussa Internet-palveluiden tai palveluntarjoajien tekemisistä tai laiminlyönneistä.

11.3. Mikäli Palvelut eivät toimi Palveluehdoissa täsmennetyn rajoitetun takuun mukaisesti, Remomedi korjaa osoitetut virheet tai puutteet Palveluissa omalla kustannuksellaan. Remomedi voi myös valita korjauksen sijaan Palveluiden tai toiminnallisuuden korvaamisen. Jos Remomedi ei korjaa osoitettuja virheitä tai puutteita tai korvaa Palveluita kohtuullisen ajan kuluessa, Asiakas voi irtisanoa tilauksen kyseessä olevaan Palveluun. Tällaisessa tapauksessa, Asiakkaalla on oikeus suhteutettuun hyvitykseen Tilausmaksuista jäljellä olevalta tilausjaksolta vaikutuksenalaisia Palveluita koskien, alkaen sitä hetkeä seuraavasta kuukaudesta, jolloin Remomedi on vahvistanut virheet tai puutteet. Edellä mainitun lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää vaateita Remomedia vastaan.

11.4. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” eivätkä Remomedi tai sen lisenssinantajat anna tässä mainitun lisäksi minkäänlaista takuuta, suoraa tai välillistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, myyntikelpoisuuteen, tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmien yhteensopivuuteen liittyen. Palveluita koskien ei ole tehty muuta kuin Palveluehdoista ilmeneviä väitteitä ja Asiakas ei voi luottaa mihinkään väitteisiin, joita ei ole nimenomaisesti esitetty Palveluehdoissa.

11.5. Linkit Palvelussa esiintyville verkkosivustoille, joita Remomedi ei omista tai hallinnoi, tai liitännäiset verkkosivut tai Dokumentaatio on tarjottu ainoastaan mukavuussyistä. Remomedi ei ole vastuussa tällaisista verkkosivuista.

11.6. Oikeudellinen arviointi siitä, että Palveluehtojen jokin kohta ei ole osin tai kokonaan pätevä ei  vaikuta muiden sopimuskohtien täytäntöönpanokelpoisuuteen. Mikäli tällainen arviointi tehdään, kyseinen sopimuskohta korvataan kohdalla, joka mahdollisimman hyvin täyttää alkuperäisen sopimuskohdan tarkoituksen.

12. Rajoitettu vastuu

12.1. Remomedi ei ole millään tavalla vastuussa Datan sisällöstä tai omistuksesta.

12.2. Remomedi ei ole millään tavalla vastuussa mistään Ohjeista Datan Käsittelemiseksi tai muista  Asiakkaan Käyttäjien toimenpiteistä.

12.3. Jos Remomedi katsotaan velvolliseksi suorittamaan korvausta Asiakkaalle Palveluehtojen  velvollisuuksien loukkaamisen johdosta, tällaisen korvauksen ei tule missään olosuhteissa sisältää hyvitystä minkäänlaisista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingosta, jotka ovat seurausta tai ovat yhteydessä tällaiseen loukkaukseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Datan, tuotannon, liikevaihdon tai tuottojen menetys tai kolmannen osapuolen vaatimukset tai julkisoikeudelliset sanktiot, vaikka Asiakasta olisi neuvottu tällaisten korvausten mahdollisuudesta. Remomedin vastuu Palveluehtojen alaisuudessa on rajoitettu välittömiin vahinkoihin, ellei pakottavassa lainsäädännössä ole toisin edellytetty, kuten törkeän huolimattomuuden tai tahallisten tekojen aiheuttamien vahinkojen  osalta. Hyvitykset ja korvaukset välittömistä menetyksistä ja kustannuksista 12 kuukauden ajanjakson aikana eivät voi ylittää määrää, joka vastaa kyseisen ajanjakson 12 kuukauden Palveluiden Tilausmaksujen määrää.

12.4. Remomedi tai Asiakas eivät ole vastuussa mistään viivästyksistä tai suorituksen epäonnistumisista, jotka johtuvat tai ovat yhteydessä force majeure -tilanteeseen, joiksi käsitetään maanjäristys, kapina, työselkkaus ja muut vastaavat tapahtumat Remomedin tai Asiakkaan vaikutuspiirin ulkopuolella.

12.5. Force majeure -tilanteesta on kyse myös, jos Palveluihin tai näiden toimitukseen liittyvä  lainsäädäntö, direktiivit tai asetukset muuttuvat tai Palveluiden markkinoille saattamisen jälkeen tulee uutta lainsäädäntöä tai direktiivejä estäen Remomedia täyttämästä Asiakkaan ohjeita tai Palveluehtojen mukaisia velvollisuuksiaan ja/tai jotka edellyttävät Palveluiden keskeyttämistä osittain tai kokonaan, rajoitetuksi tai rajoittamattomaksi ajaksi. Remomedi ei ole millään tavalla vastuussa tällaisesta force majeure -tilanteesta.

Tällaisessa tapauksessa, Asiakkaalle korvataan vaikutuksenalaisia Palveluita koskevat etukäteen maksetut Tilausmaksut force majeure -tilanteesta johtuvaa keskeytystä seuraavasta kuukaudesta alkaen. Tämän lisäksi Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää mitään vaateita Remomedia vastaan.

12.6. Vaikka Remomedi toimii huolellisesti turvallista tiedonsiirtoa Asiakkaan ja Palveluiden välillä  toteutettaessa, Asiakas tiedostaa, että Internet on Remomedi-palvelunjärjestelmä eikä Remomedi ei voi vakuuttaa tai taata eikä se vakuuta tai takaa, että kolmannet osapuolet eivät pysty sieppaamaan tai muuttamaan eivätkä eivät sieppaa tai muuta Dataa tai Siirtoa. Remomedi ei ota mitään vastuuta tällaisesta tahattomasta väärinkäytöstä, julkitulosta tai Datan katoamisesta.

13. Sopimusosapuolet ja sovellettava laki

13.1. Sinä, Asiakas, teet sopimuksen yrityksen kanssa, jolta Remomedi-palvelu on ostettu:
Remomedi: Remomedi Oy
Yritystunnus: 28222588YTJ
Osoite: Valimotie 1, 00380 Helsinki
Yhteyshenkilö: Kari Paukkeri

13.2. Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, pois lukien  lainvalintasäännöt. Mikäli Palveluehtojen tulkinnasta tai Palveluiden käytöstä syntyy erimielisyyttä, osapuolten tulee pyrkiä ratkaisemaan erimielisyydet neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei kyetä ratkaisemaan näin, se saatetaan yleiseen tuomioistuimeen Helsingin käräjäoikeuteen.

13.3. Jos Palveluehtojen erikielisten versioiden välillä on epäselvyyttä tulkinnasta, suomenkielinen versio on etusijalla.

14. Määritelmät

Täältä löydät niiden käsitteiden määritelmät, joita ei ole määritelty tekstissä:
Palvelu tai Palvelut: Remomedi-ohjelmisto/sovellus tai –sovellukset jotka toimitetaan palveluna web selaimen välityksellä tai muuten verkkotietojenkäsittelypalveluna, mukaan lukien Moduulit, ilmaiset koekäyttöversiot, demoversiot ja kaikki offline-komponentit ja online-rekisteröintikaavakkeet tai Palveluun yhdistetyt sivustot. Kaikki Palvelut saatetaan käytettäväksi Remomedi-alustan välityksellä.

Moduuli tai Moduulit: Remomedi-palvelun toiminnalliset kokonaisuudet.

Tilaus: Asiakkaan Remomedille tai Partnerille tekemä Palvelua koskeva tilaus, mukaan lukien  itsepalvelutilaus Remomedi-palvelun sisältä.

Osapuolet: Yleiskäsite, joka viittaa sekä Asiakkaaseen että Remomediin.

Remomedi: Remomedi-palvelun virallinen jakelija, joka on Asiakkaan virallinen sopimuspartneri Remomedi-palveluntoimituksessa.

Partneri: Remomedin valtuuttama jälleenmyyjä.

Asiakas: Toimija, joka tilaa Palveluita Remomedilta ja tekee sopimuksen Palveluehtojen mukaisesti  Remomedin kanssa.

Asiakkaan Tilit: Yleiskäsite, joka tarkoittaa kaikkia Asiakkaan Käyttäjiä, Dataa ja muuta informaatiota  liittyen Asiakaan Remomedi-palveluiden käyttöön ja niihin kirjautumiseen.

Data: Kaikki Asiakkaan Palveluiden käytön yhteydessä Palveluun Siirtämä aineisto.

Datan Käsittely: Kaikki Asiakkaan Ohjeisiin tai muuhun perustuvat toimenpiteet tai  toimenpidekokonaisuudet tai muut toimenpiteet Dataan liittyen Remomedin toimesta Palveluiden tarjoamiseksi Asiakkaalle, riippumatta käytetäänkö automatisoituja keinoja, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, varastoiminen, muuntaminen, tai muokkaaminen, ilmituominen  lähettämällä, tai muuten tarjoamalla saatavaksi, poistaminen tai tuhoaminen ja tarvittava tietojen ylläpito, kuten virheiden korjaaminen.

Rekisteröity: Luonnollinen henkilö, tyypillisesti Asiakkaan työntekijä.

Siirto tai Siirretty: Datan lataaminen, kirjaaminen tai lähettäminen Asiakkaan toimesta (kuka tahansa Käyttäjä) Palveluun.

15. Muutosloki

Versio 1.0, julkaistu 25.05.2018

Versio 2.0 julkaistu 6.2.2019. Palvelunimeen lisätty Noutoapteekki ja 5.3 kohtaan lisätty ehto osamaksu-  ja leasingsopimuksen irtisanomisesta.

Versio 3.0 julkaistu 13.1.2021. Remomedi Oy:n tarjoamat palvelut (Videoapteekki, Noutoapteekki) yhdistetty tekstissä Remomedi-palveluiksi, joka myös sisältää mahdolliset tulevaisuuden palvelut.